Ysgol Gyfun Cwm Rhondda

Sunday, December 05, 2021

Nod ac amcanion

Prif nod yr Adran yw i gynnig addysg a chyfleoedd eang i ddysgwyr gael mwynhad a lles o ddatblygu amrywiaeth o sgiliau ieithyddol. O fewn ein gwersi bywiog ac egnïol, ceisiwn ehangu a chyfoethogi profiad ieithyddol dysgwyr, cynyddu eu hymwybyddiaeth a dealltwriaeth o wledydd Ewropeaidd ac ehangu eu gorwelion.

Cyfnod Allweddol 2

Rydym yn ymfalchïo yn y ffaith ein bod wedi bod yn rhan o Gynllun Peilot Cenedlaethol Ieithoedd Tramor Modern Cyfnod Allweddol 2 CILT Cymru. Golyga hyn bod aelod o’n hadran wedi ymweld â’n hysgolion cynradd yn wythnosol er mwyn cyflwyno Ffrangeg i ddisgyblion ym Mlwyddyn 5&6. Bydd yr addysgu a’r profiadau gwerthfawr hyn yn parhau o Fedi 2009.

Cyfnod Allweddol 3

Yng Nghyfnod Allweddol 3, derbynia’r disgyblion 4 awr o wersi Ffrangeg neu Almaeneg y bythefnos. Dysgir y ddwy iaith bob yn ail blwyddyn a dysgir y disgyblion yn eu dosbarthiadau cofrestru, sef mewn dosbarthiadau gallu cymysg.

Cyfnod Allweddol 4

Yng Nghyfnod Allweddol 4, derbynia’r disgyblion 4 awr o wersi ieithoedd y bythefnos. Cynigir cyfleoedd i ddisgyblion astudio cyrsiau CBAC TGAU Almaeneg, Ffrangeg a Sbaeneg. Gellir dewis astudio’r iaith a astudiwyd yng Nghyfnod Allweddol 3 yn ogystal â / neu Sbaeneg.

Cyfnod Allweddol 5

Yng Nghyfnod Allweddol 5, derbynia’r myfyriwyr 8 awr o wersi ieithoedd y bythefnos. Cynigir cyfleoedd i fyfyrwyr astudio cyrsiau CBAC Uwch Gyfrannol /Lefel A yn yr iaith /ieithoedd a astudiwyd ganddynt yng Nghyfnod Allweddol 4. Erbyn diwedd y cwrs bydd myfyrwyr yn medru defnyddio eu sgiliau ieithyddol at bwrpas hamdden, gwaith neu astudiaeth bellach.

Arweinydd Pwnc

  • Miss Lindsay Lewis

Cynorthwywyr Iaith

Manteisa’r Adran yn fawr iawn ar ddarpariaeth adnoddau dynol, megis ein cynorthwywyr iaith. Sylweddolwn nid yn unig pa mor ffodus ydym wrth fedru croesawu myfyrwyr ifainc o’r Almaen, Ffrainc a Sbaen i’n hadran ond hefyd yr effaith gadarnhaol y maent yn cael wrth ehangu a chyfoethogi profiad dysgwyr ac wrth ddatblygu eu hagwedd tuag at ieithoedd a gwledydd Ewrop.

Gweithgareddau Allgyrsiol

  • Diwrnod Ewropeaidd Ieithoedd

  • Teithiau i Farchnadoedd Nadolig yn Ffrainc ac yn yr Almaen

  • Clybiau amser cinio gyda’n cynorthwywyr iaith

Gwefannau Ddefnyddiol

The Basic Skills Agency Quality Mark
Investor in People
Eco Schools
Welsh Network of Healthy Schools
Volleyball Wales