Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 19, 2021

Llongyfarchiadau i Jac Thomas a'r garfan, ar eu buddugoliaeth yng ngystadleuaeth Cwpan y Cadoediad a gynhaliwyd yng Ngwlad Belg. Jac oedd Capten y garfan, ac ry'n ni'n hynod falch o'i lwydiant anhygoel!

https://www.cardiffcityfc.co.uk/news/2018/december/academy--u12-premier-league-truce-cup-triumph/

Da iawn Rhodri Stevens o Fl 9 - ennill dwy fedal mewn cystadleuaeth Saethyddiaeth ddiweddar- gwych Rhodri!

Estynnwn ein llongyfarchiadau gwresog a’n dymuniadau gorau i Alys Hall, disgybl ym Mlwydyn 11, sydd wedi’i hethol yn Aelod Seneddol y Rhondda yn Senedd Ieuenctid Cymru. Yn ogystal â bod yn llysgennad heb ei hail dros ein hysgol, ry’n ni’n gwbl ffyddiog y bydd Alys yn gwneud ei gorau i sicrhau llais i holl ieuenctid y Rhondda . Gwych Alys - ry’n ni mor falch drosot ti!

Diolch i gymuned ein hysgol sydd wedi bod mor hael wrth gefnogi ein hymgyrch RHOI eleni. Dros 100 o anrhegion wedi’u cyfrannau i Apêl Sion Corn Rhondda Cynon Táf. Diolch i chi gyd am eich haelioni

Ry’n ni’n falch iawn o lwyddiannau diweddar Jac Thomas o Fl 7 ar y cae pêl droed ac yn estyn ein dymuniadau gorau iddo wrth iddo deithio i wlad Belg wythnos nesaf i chwarae gêm goffa i nodi’r gêm bêl droed enwog a chwaraewyd yn ystod Cadoediad y Rhyfel Byd Cyntaf. Pob hwyl i ti Jac!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru