Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Iau, Ionawr 21, 2021

Fel rhan o'n hymgyrch i godi ymwybyddiaeth ein disgyblion o gadwraeth bywyd gwyllt, mae'r ysgol wedi ffurfio cyswllt gydag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt David Sheldrick yn Kenya. Mae’r Ymddiriedolaeth hon yn gyfrifol am brosiect achub eliffantod amddifaid mwyaf llwyddiannus y byd, ac heddiw gwisgodd disgyblion Bl.7 ac 8 eu welîs er mwyn codi arian ar gyfer eliffantod amddifaid.

Yn rhan o’u gwaith ar gyfer Y Bac, cynhaliodd myfyrwyr Bl 13 ffair Nadolig hynod lwyddiannus yr wythnos hon, gyda dros £550 o arian yn cael ei godi at amryw o elusennau.  Diolch i bawb am yr holl drefniadau.

Llongyfarchiadau mawr i Dylan Jeynes a Danny Lewis ar ennill ein hapyrs siocled Nadoligaidd eleni, a diolch yn ddidwyll i’r Gymdeithas Staff a Rhieni am gynnig y gwobrau hael.  Llongyfarchiadau hefyd i Lowri James – enillydd lwcus yr I-pad yn ein cystadleuaeth cardiau Nadolig eleni.

Roedd yn braf cael croesawu nôl i’r ysgol rhai o’n cyn-fyfyrwyr ni yr wythnos hon yn ystod ein seremni wobrwyo flynyddol.  Cafwyd cyfle i wobrwyo ein myfyrwyr ac i ddiolch iddynt am eu cyfraniadau gwerthfawr i gymuned yr ysgol.

Llongyfarchiadau mawr i dîm pêl-droed Blwyddyn 8 ar gyrraedd rownd yr 8 olaf yng nghystadleuaeth Cwpan Cymru – cystadleuaeth sydd wedi denu 261 o ysgolion Cymru i gystadlu ynddi eleni!  Gwych fechgyn!

Dyma rai o’n disgyblion yn cefnogi ymgyrch flynyddol ‘Save the Children’ eto eleni.  Cyfranodd pob disgybl £1 a gwisgo siwmper Nadolig i’r ysgol ar ddydd Gwener 12.12.14.

Llongyfarchiadau mawr i Dîm Rygbi Cyntaf yr ysgol ar ei berfformiad diweddar yn erbyn Ysgol Gyfun Treorci! O ganlyniad i’r fuddugoliaeth fawr hon, mae’r tîm wedi cyrraedd rownd yr 16 olaf yng Nghyngrair Gogledd y Gleision.  Ers cychwyn ei ymgyrch eleni, mae’r tîm wedi ennill 322 o bwyntiau ac heb golli un pwynt!

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru