Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ebrill 16, 2024

Yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, credwn yn gryf fod lles ein disgyblion yr un mor bwysig â'u haddysg a'i bod yn bwysig iawn darparu amrywiaeth o ffynonellau therapiwtig i'n pobl ifanc i gefnogi eu datblygiad a'u cynnydd. Felly, rydym wedi ymuno â menter sy'n bodoli eisoes o'r enw 'y Rhaglen Mentor Cŵn' ac mae gennym ein mentor cŵn ein hunain yn yr ysgol o'r enw Winnie. Mae Winnie yn gi Cavapoo 3 mlwydd-oed a fydd yn mynychu'r ysgol ddwy neu dair gwaith yr wythnos i weithio gyda'n pobl ifanc. Credwn fod potensial sylweddol i gŵn helpu pobl ifanc mewn amrywiaeth o amgylcheddau addysgol, gan ddod â manteision i'w datblygiad academaidd, emosiynol a chymdeithasol.

Mae corff cynyddol o ymchwil i gefnogi budd ci mewn amgylcheddau ysgol. Mewn ysgolion ledled y wlad, mae 'Cŵn Darllen' yn cael eu defnyddio i helpu plant i ddatblygu llythrennedd a gall 'Cŵn Therapi' roi cysur a sicrwydd i blant â phryder a hunanhyder. Yn gynyddol mewn ysgolion, mae'n cael ei gydnabod bod lles emosiynol plant wrth wraidd ymddygiad cadarnhaol a llwyddiant, ac felly gellir defnyddio ci i gefnogi a gwella lles dysgwyr.

Gall plant elwa yn addysgol ac yn emosiynol drwy weithio gyda chi o fewn amgylchedd ysgol. Mae ymchwil hefyd yn awgrymu y gall cyswllt â chi helpu plant i gynyddu eu dealltwriaeth o gyfrifoldeb a datblygu empathi a meithrin sgiliau.

Mae rhai ysgolion yn defnyddio cŵn i wella ymddygiad drwy hyrwyddo ymddygiad cadarnhaol mewn disgyblion. Mewn astudiaeth a reolir, canfuwyd bod gan ddisgyblion lai o atgyfeiriadau disgyblu mewn ysgolion gyda chwn nag ysgolion hebddynt. Fe wnaeth ymddygiad disgyblion wella tuag at athrawon, ac roedd disgyblion hefyd yn dangos mwy o hyder a chyfrifoldeb. Yn ogystal, dywedodd rhieni fod gan blant fwy o ddiddordeb yn yr ysgol o ganlyniad i gael ci yn yr ysgol.

Yn gyffredinol, ein nod ar gyfer ein mentor cŵn yw gweithio gyda phobl ifanc a staff yn yr ysgol i wella lles a chael effaith gadarnhaol.

Trwy weithio ochr yn ochr â'r ci a dysgu sut i ddod yn hyfforddwr da, mae staff a phlant yn profi'r gwerthoedd a'r technegau sy'n helpu i ddatblygu:

 • Cyfathrebiad
 • Hunanreolaeth a hyder
 • Disgyblaeth a gwytnwch
 • Empathi a pherthynas
 • Canolbwyntio a chanolbwyntio
 • Strategaethau ymdopi straen

Disgwyliadau disgyblion:

Mae'n bwysig iawn bod pob disgybl yn dilyn y canllawiau isod i sicrhau eu diogelwch a diogelwch ein ci ysgol, Winnie.

 • Rhaid i bob disgybl ofyn am ganiatâd i roi mwythau i Winnie gan yr aelod staff sy’n gyfrifol amdani ar y pryd.
 • Ni ddylai fod mwy na dwy law ar Winnie ar unrhyw adeg benodol.
 • Dim rhedeg bwriadol tuag / o gwmpas Winnie.
 • Dim sgrechian, gweiddi na synau uchel o amgylch Winnie.
 • Peidiwch â gweiddi enw Winnie dro ar ôl tro gan y bydd hyn yn y pen draw yn peri iddi ei anwybyddu a pheidio â chydnabod ei henw ei hun.
 • Dim bwyta o gwmpas Winnie.
 • Os yw Winnie yn dangos unrhyw arwyddion o fod yn anghyfforddus neu'n ofidus, cymhwyswch y rheol 2 fetr.
 • Rhaid i bob disgybl olchi eu dwylo os ydynt wedi cyffwrdd â Winnie.

Disgwyliadau rhieni/gofalwyr

 • Er bod gan Winnie flew hypoalergenig, rhowch wybod i'r ysgol am unrhyw alergeddau i flew anifeiliaid anwes y gallai fod gan eich plentyn.
 • Rhowch wybod i'r ysgol os nad ydych yn dymuno i'ch plentyn ryngweithio â Winnie.

ProffilWinnie

ASESIAD RISG

The Basic Skills Agency Quality Mark

Invertor in People Buddsoddwr Mewn Pobl

Eco Schools - Eco Sgolion

Welsh Network of Healthy Schools - Cynlluniau Ysgolion Lach Rhwydwaith Cymru

HWB Rygbi

PDPA APLP