Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mercher, Tachwedd 29, 2023

Fel y gwyddoch, mae hi nawr yn amser pwysig iawn. Mae'r arholiadau TGAU ar y gorwel agos ac mae angen i chi a'ch teulu wneud penderfyniadau anodd yn ystod y misoedd nesaf ynglŷn â'r dyfodol.

Beth bynnag fydd canlyniadau arholiadau yr haf hwn, gobeithiwn y bydd Ysgol Gyfun Cwm Rhondda yn rhan bwysig o'ch trafodaethau ynglŷn â'r dyfodol. Fel ysgol, byddwn yn cynnig amrywiaeth eang a diddorol o gyrsiau ym Mis Medi ynghyd â chyfleoedd cymdeithasol a diwylliannol i'r myfyrwyr. Ein bwriad yw darparu rhywbeth i bob disgybl, beth bynnag fo'u gallu, fel y gallant adael yr ysgol â chymwysterau gwerthfawr a pherthnasol i'r unfed ganrif ar hugain. Mae'r ysgol yn cynnig cyfleoedd unigryw i'r myfyrwyr, er enghraifft:

  • Ethos ysgol gadarn sy'n seiliedig ar barch, dealltwriaeth a goddefgarwch

  • Ystod eang o gyfleoedd academaidd, personol a chymdeithasol i sicrhau datblygiad cyflawn yr unigolyn, mewn awyrgylch cyfeillgar a chefnogol. Rhoddir cyfle i bob disgybl ar draws addysg yr holl ystod gallu i ddatblygu'r camau nesaf a gosod sylfeini am addysg dros oes.
  • Addysg drwy gyfrwng yr iaith Gymraeg ac mewn awyrgylch Gymreig. Does dim un sefydliad arall yn medru cynnig hyn yn yr ardal. Efallai mai dyma fydd y cysylltiad olaf caiff y myfyrwyr â sefydliad cyfrwng Cymraeg. Mae addysg chweched dosbarth yn y Cymer yn debygol o atgyfnerthu'r datblygiad ieithyddol a wnaeth ein disgyblion yn yr ysgol gynradd, isaf a'r ysgol ganol. Dylai addysg chweched dosbarth Cymraeg ddiogelu bod y myfyrwyr yn gallu bod yn ddinesyddion hyblyg a dwyieithog yn ein cymunedau. Cofiwn hefyd fod gweithredu'r Ddeddf Iaith yn gosod pwysigrwydd cynyddol ar yr iaith ym myd masnach a busnes. Mae mantais sicr yn y gallu i gyfathrebu yn y Gymraeg yn y farchnad swyddi yng Nghymru.

  • Bydd myfyrwyr sydd yn dychwelyd i'n chweched dosbarth ni yn dychwelyd i awyrgylch y maent yn gyfarwydd â hi. Gobeithiwn gynnig yr un lle, ond gwahanol amgylchfyd. Dylai'r ffaith bod y myfyrwyr yn gyfarwydd â'r staff a'r ysgol ddiogelu eu bod yn ymgartrefu yn gyflym. Yn ychwanegol at hyn, mae gan yr ysgol sustem fugeiliol a fydd yn fodd i'w cynorthwyo trwy eu haddysg chweched dosbarth.
  • Darpariaeth addysgol o'r safon uchaf.

Ein nod fel ysgol, yw adeiladu ar y sylfeini cadarn hyn, i ymestyn a chynyddu profiadau'r myfyrwyr ac i godi safonau'n bellach.

  • Eisoes rydym wedi derbyn ymateb ffafriol oddi wrth nifer o fyfyrwyr a'u rhieni sy'n frwdfrydig i gadw cysylltiad â'r ysgol. Braint yw bod yn ysgol gyfun Gymraeg i'r Rhondda ac fe geisiwn barhau i gynhyrchu myfyrwyr dwyieithog a llwyddiannus i'r gymuned yr ydym yn ei gwasanaethu.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP