Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 26, 2021

Mae Sgiliau Allweddol yn arfau pwysig sydd eu hangen arnom yn ein bywydau bob dydd; yn ein gwaith, yn ein hamser hamdden ac yn ein gweithgareddau gartref. Mae angen Sgiliau Allweddol arnoch chi yn y gweithle ac mae cyflogwyr yn rhoi pwyslais mawr arnynt. Mae angen Sgiliau Allweddol arnoch chi yn eich bywydau personol achos maen nhw'n gymorth i roi trefn ar bethau, i ddatrys problemau a chydweithio, ac i’ch helpu chi yn eich dysgu. Mae cyfleoedd gwych i feithrin eich Sgiliau Allweddol yn y chweched dosbarth.

Mae ennill cymwysterau Sgiliau Allweddol yn bwysig ar gyfer myfyrwyr o bob ystod gallu. Mae’r Sgiliau Allweddol yn cynnig tystiolaeth bod gennych chi sgiliau arbennig y gallwch eu trosglwyddo i’r lle gwaith / coleg. Caiff myfyrwyr sy’n dymuno mynd ymlaen i Brifysgol bwyntiau ychwanegol ar eu ceisiadau UCAS. Mae Lefel 3 mewn un o’r Sgiliau Allweddol yn cyfateb i 20 pwynt. Felly mae tri Lefel 3 yn cyfateb i 60 pwynt (sydd yn hafal i radd A mewn cwrs UG). Rhoddir 10 pwynt i bob Sgil Allweddol Lefel 2 yng nghyfundrefn UCAS. Mae nifer fawr o Brifysgolion yn derbyn y pwyntiau hyn neu yn eu cymryd i ystyriaeth.

Dengys y tabl isod y berthynas rhwng lefelau’r Sgiliau Allweddol a mathau eraill o arholiadau neu gymwysterau.

  • Lefel 1 TGAU D-G
  • Lefel 2 TGAU A* - C 10 pwynt
  • Lefel 3 Safon Uwch / UG A* - C 20 pwynt

Ar Lefel 2 a 3 bydd y mwyafrif ohonoch yn gweithio, gan ymdrin â phynciau a gweithgareddau cymhleth. Wrth astudio pynciau Uwch Gyfrannol a chyrsiau galwedigaethol bydd eich athrawon yn tynnu eich sylw at weithgareddau a fydd yn cynnig cyfle i chi ddatblygu'r Sgiliau Allweddol ac i gyflwyno tystiolaeth. Byddwch yn casglu'r dystiolaeth a'i gadw mewn portffolio (ffeil o dystiolaeth) a bydd eich athrawon pwnc, athrawon dosbarth, a thiwtoriaid personol yn eich cynorthwyo i wneud hyn. Mae’r gwersi Sgiliau Allweddol a amserlenwyd ym Mlwyddyn 12 yn eich galluogi chi i ddatblygu'r sgiliau a gwirio ac addasu gwaith ar gyfer eich portffolio.

Mae Sgiliau Allweddol yn rhan annatod ac anhepgor o waith a bywyd dyddiol ysgol. Rhaid ystyried y Sgiliau Allweddol ym mhopeth yr ydych yn rhan ohono. Yn ogystal â’r cyfleoedd a gwyd o’ch gwersi, mae’ch cyfraniad at y chweched dosbarth a’r ysgol yn allweddol. Bydd eich cyfraniad hefyd yn gyfle pellach i chi enghreifftio eich sgiliau a’ch talentau a gallwch adeiladu portffolio o’ch gwaith, ar bwyllgorau’r chweched, ac o’ch cyfraniadau unigol at weithgareddau ac ethos ysgol gyfan.

Mr C. Spanswick

Arweinydd Sgiliau
Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru