Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mercher, Ionawr 20, 2021
AUR (Anelu'n Uwch at Ragoriaeth)
Cyfadran Gysylltiol Coleg Prifysgol y Drindod

Rhaglen AUR

Mae AUR yn rhaglen newydd cyffrous a gynigir gan ein hysgol eleni, mwn partneriaeth â Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin. Y mae AUR - Anelu'n Uwch at Ragoriaeth - sef Cyfadran Gysylltiol Coleg Prifysgol y Drindod, yn cynnig rhaglen o fodylau perthnasol a fydd yn atgyfnerthu gwaith ysgolion uwchradd wrth ddatblygu eu disgyblion yn academaidd ac yn gymdeithasol.

Mae'r ddarpariaeth a gynigir yn ffordd o atgyfnerthu gwaith yr ysgol ac yn fodd hefyd o gyflwyno'n disgyblion i'r dulliau astudio a fydd yn eu hwynebu yn eu dewis brifysgol maes o law. Bydd hefyd yn fodd o ddiddymu rhwystrau rhwng addysg uwchradd a phrifysgol ac y mae'n dangos ymrwymiad yr ysgol tuag at ehangu mynediad i addysg uwch ac i addysg uwch cyfrwng Cymraeg yn arbennig.

Ymhlith y buddiannau niferus i ddisgyblion yw'r cyfle i ddatblygu sgiliau trosglwyddadwy y byddant yn elwa ohonynt yn eu dewis prifysgol, y cyfle i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'u pynciau dewisol ynghyd â'r gallu i drosglwyddo credydau a enillir i Dystysgrif mewn Cyfathrebu a Datblygiad Sgiliau Personol pe baent yn dewis astudio yn y Drindod.

Sut y byddai disgyblion yr ysgol yn elwa o'r cynllun?

  • Byddai'r ddarpariaeth yn fodd iddynt ddatblygu ymhellach ystod o sgiliau trosglwyddadwy a fydd o werth iddynt yn eu dewis brifysgol.
  • Byddai modylau pynciol yn fodd iddynt ddyfnhau eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o'u meysydd arbenigol.
  • Byddai modd iddynt fanteisio ar adnoddau cefnogi dysgu'r Brifysgol gan gynnwys ei llyfrgell a'i gwasanaeth gyrfaoedd.
  • Byddent yn cael profiad cynnar o gyflawni gwaith ar lefel prifysgol.
  • Byddai modd iddynt gyfeirio at eu profiadau/cyflawniadau fel aelodau o'r Gyfadran Gysylltiol wrth iddynt geisio am le yn eu dewis brifysgol.
  • Byddai modd i brifysgolion ystyried y credydau y byddai'r disgyblion wedi eu hennill fel aelodau o'r Gyfadran Gysylltiol wrth iddynt bwyso a mesur eu ceisiadau am lefydd ar gyrsiau gradd penodol.
  • Byddai cyfleon i'r disgyblion ymweld â champysau'r Brifysgol yng Nghaerfyrddin a Llambed yn rheolaidd gan gwrdd â myfyrwyr presennol y sefydliad.
  • Byddai modd i'r disgyblion hynny a fyddai'n penderfynu cofrestru ar raglen israddedig yn y Brifysgol drosglwyddo'r credydau y byddent wedi eu hennill fel aelodau o'r Gyfadran Gysylltiol ar gyfer y Dystysgrif mewn Cyfathrebu a Datblygu Sgiliau Personol a fyddai ar gael i fyfyrwyr y Brifysgol o Fedi 2009.
  • Byddai pob disgybl a fyddai wedi cwblhau o leiaf un modwl yn llwyddiannus yn cael gwahoddiad i seremoni wobrwyo flynyddol y Gyfadran Gysylltiol.

 

www.trinity-cm.ac.uk/cy/cyfadrangysylltiol/

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru