Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 19, 2021

Mae aelodau’r Chweched Dosbarth yn fodelau rôl i ddisgyblion iau’r ysgol. Mae disgyblion iau’r ysgol yn parchu myfyrwyr y Chweched Dosbarth ac yn dilyn eu hesiampl. Disgwylir y safonau uchaf o ymddygiad ac ymddangosiad gan fyfyrwyr Chweched Dosbarth Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, wedi’r cyfan,nhw sy’n gosod y safon ar gyfer gweddill yr ysgol.

Mae cydweithrediad a pharch yn sail i gymdeithas y Chweched Dosbarth. Wedi i fyfyriwr wneud y penderfyniad i aros yn Ysgol Gyfun Cwm Rhondda ar ôl Blwyddyn 11, disgwylir iddynt weithio gyda’r ysgol i gynnal ethos a thraddodiadau'r Chweched Dosbarth a’n hysgol.

Gobeithiwn, wrth ymuno â'r Chweched Dosbarth bydd myfyrwyr yn cyfrannu'n gadarnhaol at fywyd yr ysgol, gan hyrwyddo’n diwylliant o barch. Mae pob aelod o’r Chweched Dosbarth yn fodelau rôl i eraill o fewn cymuned ein hysgol. Ystyriwn wisg ysgol y Chweched Dosbarth yn ffordd o gynnal ein safonau uchel, yn debyg i'r hyn a ddisgwylir os oedd myfyrwyr mewn cyflogaeth mewn sefyllfa fusnes proffesiynol, a disgwylir i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth lynu at ein gwisg ysgol swyddogol ar bob achlysur.

GWISG YSGOL

 • Crys/blows gwyn plaen
 • Tei swyddogol Chweched Dosbarth yr ysgol
 • Siwmper du neu gardigan swyddogol yr ysgol, gwddf V, gyda bathodyn wedi ei wau i mewn
 • Crys polo gwyn (Tymor yr Haf yn unig – ar gael yn yr ysgol)
 • Sgert du siâp A neu wedi'i phletio hyd at y ben-glin. Dim sgertiau ‘mini’ / croendyn.
 • Esgidiau du plaen - dim esgidiau ymarfer, esgidiau mawr na sodlau uchel.
 • Trowsus du. Dim ‘jeans’, trowsus tynn / ‘leggins’, hipsters, neu drowsus lliain.
 • Dim cotiau amryliw, dim lluniau/geiriau.
 • Ar gyfer cyrsiau chwaraeon bydd angen gwisgo’r cit arbenigol ar gyfer gwersi ymarferol.

GRANT GWISG YSGOL

Mae grant dillad ysgol penodol ar gael ar gyfer myfyrwyr sydd â’u rhieni yn derbyn Cynhaliaeth Incwm. Ceir manylion pellach a ffurflenni cais oddi wrth yr ysgol.

YMDDANGOSIAD

 • Rydym yn gweithredu polisi ‘dim gemwaith wyneb’ yn y Chweched Dosbarth, gan ein bod yn cydymffurfio gyda pholisïau gweithfeydd proffesiynol.
 • Rydym yn gweithredu polisi ‘dim gemwaith wyneb’ yn y Chweched Dosbarth, gan ein bod yn cydymffurfio gyda pholisïau gweithfeydd proffesiynol.
 • Os oes gan fyfyriwr datŵ, gofynnir nad yw yn y golwg.

DYFEISIAU ELECTRONIG A FFONAU SYMUDOL

Caniateir i fyfyrwyr ddod â dyfeisiau electronig i’r ysgol, e.e. gliniadur, tabled, Ipod/pad a ffôn symudol dan yr amodau canlynol:

 • Mae ffonau symudol neu offer sy’n chwarae cerddoriaeth ond i’w defnyddio o fewn ardal y chweched.
 • Nid yw’r ysgol yn cymryd cyfrifoldeb dros yr eitemau hyn o ganlyniad i golled a/neu ddifrod.

CEIR

O ganlyniad i natur safle’r ysgol ac er mwyn sicrhau diogelwch,ni chaniateir i fyfyrwyr barcio cerbydau ar safle’r ysgol

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru