Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Llun, Hydref 26, 2020

Y gwahaniaeth mwyaf trawiadol rhwng amserlen Blwyddyn 11 ac amserlen 12, ar wahân bod yna lai o bynciau, yw'r ffaith bod myfyriwr Blwyddyn 12, am y tro cyntaf, yn cael amser digyswllt pan nad ydynt wedi ymrwymo i wersi. Mae’r amser hwn yn fanteisiol, ac yn gyfle rhy dda i'w golli. Caiff myfyrwyr eu hannog i reoli eu hamser yn effeithiol ac i ddefnyddio cyfnodau digyswllt ar gyfer eu hastudiaethau annibynnol. Mae’r gallu i astudio’n annibynnol yn angenrheidiol ar gyfer llwyddiant ar gwrs Safon Uwch, ac yn sgil allweddol i’w paratoi ar gyfer Addysg Uwch a Gydol Oes.

Man cychwyn yn unig yw gwersi yn y Chweched Dosbarth. Ni all myfyrwyr gyflawni eu potensial drwy ddibynnu yn gyfan gwbl ar y gwaith a wneir yn ystod amser gwersi yn unig. Caiff myfyrwyr arweiniad gan eu hathrawon pwnc, ac wedyn disgwylir iddynt ymgymryd â gwaith pellach yn annibynnol er mwyn atgyfnerthu'r hyn y maent eisoes wedi’i ddysgu, neu ddod o hyd i wybodaeth newydd, atodol sy’n cyfoethogi gwaith y wers. Ni allent fforddio gwastraffu'r amser digyswllt hwn, gan ei fod wedi ei gynllunio fel rhan hanfodol o'u cyrsiau. Nid cyfnodau gorffwys yw’r amser digyswllt.

CANOLFAN ASTUDIO’R CHWECHED DOSBARTH

Mae cyfleusterau astudio penodol ar gael i fyfyrwyr y Chweched Dosbarth, ac yn ystod eu horiau digyswllt, gallent drefnu i weld athrawon, neu ddefnyddio cyfleusterau TGCh neu adnoddau a chyfleusterau'r ysgol er mwyn eu cynorthwyo â’u gwaith. Mae ystafell astudio ar gael ar gyfer y Chweched Dosbarth, wedi'i chyfarparu gyda chyfrifiaduron rhwydwaith, yn benodol ar gyfer ymgymryd ag ymchwil a gwaith annibynnol, gan ddarparu mynediad at rwydwaith yr ysgol gyfan, amgylchedd dysgu rhithiol yr ysgol ‘Moodle’, a’r rhyngrwyd band eang. Mae’r ystafell astudio ar gael ar gyfer y Chweched Dosbarth er mwyn eu galluogi i weithio’n annibynnol yn ystod eu cyfnodau digyswllt. Bydd gwersi astudio penodol wedi eu clustnodi ar eu hamserlen er mwyn gwneud defnydd llawn o’r Ganolfan Astudio.

LOLFA’R CHWECHED

Mae Lolfa’r Chweched yn ganolfan ar gyfer ymlacio a chymdeithasu yn ystod gwersi penodol. Bydd Pwyllgor y Chweched yn sicrhau trefn, glendid a defnydd pwrpasol o’r Lolfa. Disgwylir i ddefnyddwyr y Lolfa ei pharchu ar bob achlysur. Bydd ffreutur yr ysgol ar agor ar amseroedd penodol yn ystod y dydd yn ogystal â chyfnodau egwyl a chinio cyfredol i fwyta.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru