Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Rhagfyr 01, 2020

Ein hamcanion:

  • Cynnig addysg Gymraeg gyflawn o 11-18 oed i bob disgybl

  • Datblygu’r gallu, yr hyder, a’r awydd ym mhob disgybl i ddefnyddio’r Gymraeg fel iaith fyw a pherthnasol

  • Darparu’r cyfle i bob disgybl gyflawni ei lawn botensial

  • Darparu amgylchfyd sy’n cynnig cyfleoedd cyfartal a mynediad i bawb

  • Darparu gofal ac arweiniad i ddisgyblion er mwyn eu cefnogi a’u cymell, yn seiliedig ar berthynas adeiladol gyda staff a gyda’i gilydd

  • Datblygu cymeriad pob unigolyn trwy amrywiaeth o brofiadau, fel ei fod yn gymwys i gyfrannu i gymdeithas fel unigolyn cyflawn a chyfrifol

  • Datblygu ysbryd o gydbarchu a phartneriaeth gyda rheini / gwarcheidwaid / ac asiantaethau cefnogi

  • Meithrin perthynas agos a chysylltiad cyson rhwng yr ysgol a’i chymuned

  • Datblygu ymwybyddiaeth o ddiwylliant, traddodiadau, a threftadaeth Cwm Rhondda a Chymru, a pharch tuag atynt, fel sail ar gyfer ehangu gorwelion gwybodaeth a chanfyddiad o ryngberthynas Cymru gydag Ewrop a’r byd yn yr unfed ganrif ar hugain

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru