Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 31, 2023

Rydym wedi ymrwymo i godi safonau cyrhaeddiad pob un o’n disgyblion drwy’r holl ystod gallu ac oedran. Rhoir pwyslais arbennig ar y canlynol:

  • Creu a mynnu awyrgylch gadarnhaol yn yr ystafell ddosbarth

  • Gosod disgwyliadau uchel i’n disgyblion i gyd

  • Gosod gwaith cartref rheolaidd

  • Hybu presenoldeb uchel a phrydlondeb

  • Gosod targedau heriol ar gyfer ysgol gyfan, adrannau ac unigolion ar gyfer gwella a monitro’n fanwl y cynnydd a wneir tuag at gyflawni’r targedau hyn

  • Rhoi clod ac anogaeth yn y dosbarth a defnyddio systemau gwobrwyo llwyddiannus i wobrwyo ymdrech a chyrhaeddiad

  • Darparu ystod eang o strategaethau cefnogi tu fewn a thu allan i’r dosbarth i gyfoethogi’r dysgu. Gall y rhain gynnwys: Clybiau gwaith cartref/adolygu, Cyrsiau preswyl, Cynllun mentora, Rhaglenni cefnogi astudio

  • Mae’n athrawon yn barod yn rhoi nifer fawr o oriau tu allan i oriau dysgu i gefnogi gwaith disgyblion

  • Trefnir clybiau astudio ac adolygu gan bob adran a rhydd y rhain gymorth ychwanegol trwy gydol y flwyddyn

  • Mae cynlluniau mentora a chefnogaeth astudio yn cynnig cyngor a chanllawiau ychwanegol pan fo’r arholiadau allanol yn nesau

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru

PDPA APLP