Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mawrth, Ionawr 26, 2021

Croeso i Ysgol Gyfun Cwm Rhondda. Mae gwefan yr ysgol yn gyfrwng cyfathrebu er mwyn cael cipolwg ar y gwaith arbennig ym meysydd dysgu ac addysgu sy’n digwydd yn yr ysgol er mwyn darparu addysg o’r radd flaenaf i bob disgybl sy’n mynychu’r ysgol.

Ysgol Gyfun Gymraeg Cwm Rhondda yw’r ysgol hon. Ers sefydlu’r ysgol fel ysgol Gymraeg ym Medi 1988 fe ddatblygodd yn ysgol boblogaidd a llwyddiannus yn y cymoedd hanesyddol hyn yng Nghwm Rhondda. Lleolir yr ysgol ar safle agored gyda chyfleusterau ffafriol ac enw da iawn yn yr ardal am lwyddiant academaidd o safon uchel a darpariaeth eang a chyfoethog o gyfleoedd allgyrsiol.

Mae cyrraedd y safonau uchel ym mhob agwedd o fywyd ysgol yn hollbwysig i ni, ac ymfalchïwn yn llwyddiannau niferus disgyblion a staff yr ysgol. Eleni, yn 2008, fe ddathlom y canlyniadau TGAU a Safon Uwch gorau erioed, sy’n dyst i’r dysgu o safon uchel ar draws y cwricwlwm. Cyniga’r gweithgareddau allgyrsiol lu o gyfleoedd a phrofiadau i’n disgyblion ac fe arweinia hyn at godi safonau’n uwch fyth. Rydym hefyd yn ysgol sydd wedi’i hachredu’n Fuddsoddwr mewn Pobl ac wedi ennill Marc Safon yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol ar gyfer ein hymrwymiad i godi safonau llythrennedd a niferedd.

Mae’r ysgol yn cyfuno gwerthoedd traddodiadol a disgwyliadau uchel. Y cyfuniad unigryw hwn, ynghyd â chreadigrwydd a blaengaredd, sydd wedi gosod yr ysgol ar flaen y gad o ran cynllunio cwricwlwm a dysgu ac addysgu. O ganlyniad, mae’n myfyrwyr yn unigolion cyflawn sy’n gweithio’n galed er mwyn llwyddo trwy wynebu heriau a gweithio’n annibynnol. Un o werthoedd sylfaenol yr ysgol yw “Hanfod ymddygiad teilwng yw rhoi a derbyn parch”, a dyma fan cychwyn ein hymdrechion i sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd ei lawn botensial.

Ein bwriad yw darparu addysg o’r safon uchaf. Ymfalchïwn ein bod yn rhan o amgylchedd dysgu mor gyffrous wrth geisio cyflawni’r bwriad hwn, ac edrychwn ymlaen at lwyddiannau’r dyfodol.

Mae drysau’r Cwm Rhondda yn agored i ymwelwyr, a braint yw medru croesawu pobl i’r Ysgol er mwyn iddynt fod yn dyst i ansawdd y gwaith sy’n digwydd yma o ddydd i ddydd. Os hoffech ddysgu mwy am Ysgol Gyfun Cwm Rhondda, edrychwn ymlaen at gwrdd â chi.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru