Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mawrth, Hydref 20, 2020

Mae’r adran economeg y cartref yn cynnwys dau bwnc poblogaidd, Arlwyo a Datblygiad y Plentyn. Mae’r ddau bwnc yn cynorthwyo’r disgyblion i ddatblygu y sgiliau bywyd angenrheidiol i elwa’n bersonnol drwy gyflawni tasgiau ymarferol sy’n hybu hunan barch, cyfrifoldebau ac er mwyn talu sylw ar y manylion o fywyd da.

Yn ystod gwersi Economeg y Catref mae myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau bach, sy’n eu annog i weithio gyda’g eraill, i elwa ar gryfderau eraill ac i gynorthwyo eu gilydd. Mae’r gwaith grwp hefyd yn eu gwthio i gyflawni tasgiau wrth rannu a chymryd cyfrifoldebau.

Tra bod disgyblion yn teithio tuag at hunan-ddigonolrwydd maen’t yn dysgu sgiliau ymarferol. Mae’r disgyblion yn cael eu annog i ddatblygu y gallu i wneud penderfyniadau addysgol a dewisiadau synhwyrol o fewn amgylchiadau newydd.

Datblygiad y Plentyn

Cwrs sy’n ymwneud â holl agweddau Datblygiad Plentyn yw hwn – wedi’i rhannu’n bedair uned:

1. Cefndir a Datblygiad Cymdeithasol

 • Y teulu a’r plentyn

 • Cyfrifoldebau a pharatoi i fod yn rhiant

 • Y teulu a’r plentyn yn y gymuned

 • Datblygiad cymdeithasol y plentyn

 • Datblygiad emosiynnol

2. Bwyd ac Iechyd

 • Egwyddorion bwyta’n iach

 • Amcanion a nodweddau deietegol

 • Anghenion deietygol arbennig

 • Diogelwch bwyd

3. Datblygiad Corfforol

 • Paratoi ar gyfer beichiogrwydd

 • Geni’r baban a gofal ôl-enedigol

 • Anghenion corfforol y plentyn

 • Datblygiad corfforol y plentyn

4. Datblygiad deallusol

 • Sut y bydd plant yn dysgu

 • Dysgu trwy chwarae

 • Ffactorau sy’n effeithio ar ddysgu

Asesu

Mae gwaith cwrs yn chwarae rhan allweddol yn y cwrs yma.

 • A: Astudiaeth Ymchwiliol 30%

 • B: Astudiaeth Plentyn 40%

 • C: Arholiad 30%

Caiff y disgyblion hefyd y cyfle i ennill tistysgrif OCN yng ngyd a’r cymhwyster TGAU. Mae’r disgyblion yn cael y cyfle i ymchwilio ag ymgymryd mewn profiad wir-fywyd o fod yn rhiant tra’n gweithio’n anibynnol gyda baban realiti. Mae hyn yn dangos y straen ar cyfrifoldebau o fod yn rieni.

Mae cyn ddisgyblion wedi mwynhau’r cwrs yn fawr iawn. Fe fydd y cwrs o fudd mawr i’r disgyblion sydd â diddordeb mewn gyrfa yn y maes gofal.

Arlwyo

Cafodd y cwrs yma ei chynllunio i roi i ddisgyblion gyfle i estyn ac i gymhwyso’u sgiliau a’u gwybodaeth o’r diwydiant arlwyo o fewn amrywiaeth o gyd-destunau tra’n cynnal y cydlyniant sy’n rhan annatod o’r maes pwnc hwn.

Bydd yn galluogi’r disgyblion i estyn eu gallu Dylunio a Thechnolegol i gwrdd ag anghenion dynol a chyfleoedd a gaiff effaith uniongyrchiol ar ddull o fyw ac ar amgylchedd pawb.

Arholiad

Fe fydd yr arholiad yn cynnwys:

 • a) Papur theori ar ddiwedd y cwrs 40%

 • b) Dau asesiad ymarferol 40%

  • (Un asesiad ym mlwyddyn 10 - 15%)

  • (Un asesiad ym mlwyddyn 11 - 25%)

 • c) Cofnod o brofiad gwaith 20%

Arweinydd Pwnc

 • Mrs Catrin Arnopp

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru