Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Mercher, Ionawr 20, 2021

Croeso i dudalen yr Adran Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Mae’r Adran yn cynnig cyfleoedd i ddisgyblion ddilyn y cwrs yma Yn ychwanegol i'r gwersi rydym yn ceisio sicrhau profiadau amrywiol i'r disgyblion. Yn flynyddol rydym yn trefnu ymweliadau, tripiau, cyrsiau ychwanegol a siaradwyr. Nod yr adran yw sicrhau bod sgiliau yn cael eu datblygu fel rhan naturiol o’i hastudiaethau a threfnir gwersi a chyrsiau yn ofalus gyda hyn mewn golwg. Mae'n adran fyrlymus, weithgar sy'n gweithio'n ddiwyd i hybu ymwybyddiaeth disgyblion o bwysicrwydd y maes yma o fewn cymdeithas.

 

Arweinydd Pwnc

 • Mrs Haf Matthews

Athrawon Pwnc

 • Mrs Sian Windsor

 • Mr Gethin Gwyn

Cyfnod Allweddol 4

 

Astudir BTEC Diploma Cyntaf mewn Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn CA4. Hybu deallusrwydd o’r maes Iechyd Gofal Cymdeithasol yw prif nod y cwrs. Mae’r cwrs yn sicr yn paratoi myfyrwyr ar gyfer gweithio o fewn y maes yma yn y dyfodol. Prif ffocysau’r cwrs yw;

 • Cynnig cyfle i ddatblygu sgiliau galwedigaethol a gwybodaeth cynhwysfawr o’r pwnc.

 • Astudio rôl gweithwyr gofal iechyd, eu pertyhynas ac eu cyfrifoldebau tuag at eu cleientiaid.

Cyfnod Allweddol 5

 

Cynigir cwrs UG/Uwch sy’n baratoad delfrydol i fyfyrwyr sydd am fynd i faes Addysg Uwch a hyfforddiant galwedigaethol o fewn iechyd a gofal cymdeithasol. Yn ystod y flwyddyn/dwy flynedd, ceir cyfle i ddisgyblion:

 • Cynnal sesiynnau yn yr ysgolion cynradd er mwyn hyrwyddo elfen o iechyd a gofal cymdeithasol.

 • Datblygu dealltwriaeth o’r maes iechyd a gofal cymdeithasol

 • Dadansoddi ac ymchwilio i holl wasanaethau a sefydliadau sydd yn cynnig gwasanaethau iechyd a gofal

 • Cael cyfle i ddatblygu sgiliau i ymdrin a chleifion a chleientiaid.

 • Wynebu cyfleoedd i ddatblygu amrediad o sgiliau a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer addysg uwch neu’r lle gwaith, e.e. cyfathrebu

 • Datyblygu sgiliau allweddol o fewn y pwnc, megis cyfathrebu, gweithio ag eraill, cymhwyso rhif a sgiliau technoleg gwybodaeth.

Dilyniant/Cyfleoedd Gyrfa

 

Oherwydd yr amrywiaeth eang o destunau a astudir o fewn y cwrs fe fydd yn profi i fod yn sylfaen ardderchog ar gyfer nifer o yrfaoedd megis Nyrsio, Dysgu Cynradd, Gweithwyr Cymdeithasol a gyrfaoedd o fewn y maes iechyd. Mae’r cwrs hefyd yn sicrhau dilyniant i astudio ymhellach ar gyfer Addysg Uwch.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru