Ysgol Gyfun Cwm Rhondda
Dydd Mawrth, Hydref 20, 2020

Mae Daearyddiaeth yn astudiaeth o'r byd a'r bobl sydd ynddi.

Ein bwriad yw i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ein disgyblion. Rydym yn gobeithio pellhau a gwella sgiliau daearyddol pob disgybl fel eu bod nhw'n barod ar gyfer y byd y tu allan i'r ysgol.

Mae daearyddiaeth yn bwnc ddeinamig dros ben sy'n hybu ymwybyddiaeth o'r byd o'n cwmpas. Mae cynhesu byd eang a gor-boblogi sy'n achosi adnoddau i fynd yn brin yn bwnc sy'n effeithio pob un ohonom. Mae Daearyddiaeth yn galluogi i'n disgyblion gwella eu dealltwriaeth o'r pynciau pwysig hyn a'r gwahanol ffyrdd sydd gennym ni o ddatrys problemau.

Mae gan yr adran ddwy athrawes sy'n frwdfrydig ac yn ymroddedig i'r pwnc.

Arweinydd Pwnc

  • Mrs Louise Maxwell-Lyte (hefyd yn gydlynydd Datblygaid Cynaliadwy ac Eco-sgolion)

Athrawes Pwnc

  • Mrs Rhian Morgan

Rydyn ni'n adran gryf ac egniol sy'n cynnal perthynas dda gyda disgyblion a rhieni. Rydyn ni'n anelu at sicrhau fod pob un disgybl yn cyrraedd eu llawn potensial gyda chymorth ac arweiniad clir.

Credwn yn gryf fod gweithgareddau gwaith maes yn gyfleoedd hanfodol i ddatblygu perthynas dda gyda disgyblion tra'n gwella amryw o'u sgiliau daearyddol a chymdeithasol.

Yr Asiantaeth Sgiliau Sylfaenol Marc Safon
Buddsoddwr Mewn Pobl
Eco Sgolion
Cynlluniau Ysgolion Tach Rhwydwaith Cymru
Pel Foli Cymru